DİĞER HİZMETLER

İMAR PLANI UYGULAMALARI

İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre binalı veya binasız arsa ve arazileri imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasıdır.

HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

Kamu kurumlarının talebi, ya da fizibilite çalışmalarına altlık olmak üzere taşınmaz malların zemindeki topoğrafik ( Dere, tepe yol, şev, çukurluk vb.) yapısı ile üzerindeki ev, duvar, çeşme vs. gibi mevcut oluşumların konum ve şekillerinin belirlendiği haritalardır.

YOLA TERK, YOLDAN İHDAS, AYIRMA

Taşınmaz malların yürürlükteki imar planlarına göre, yolda kalan kısımlarının parselden ayrılarak tapu kaydından düşülmesi işlemi yola terk, evvelce yol olan kısımların mülkiyete konu olması halinde bu kısımların tescil edilmesi işlemi yoldan ihdas olarak adlandırılıp İmar kanununun 16. maddesine dayanarak yapılmaktadır.

Bundan başka, taşınmaz malların hissedarlar arasında birden fazla parçaya bölünmesi, ya da parseller arasındaki sınırların düzeltilmesi işlemleri, plansız alanlarda aynı maddeye dayanarak yapılan uygulamalardır.

YAPI APLİKASYONU, VAZİYET PLANI

Parsel aplikasyon krokisine dayanılarak vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu belirler. Yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmesidir.

PLANKOTE

Taşınmaz malların ihtiyaca göre belli büyüklüklerde karelere bölünerek, yüksekliklerin belirlenmesi işlemidir. Çeşitli projelendirme çalışmalarında altlık olarak kullanılarak, taşınmazlardan en üst düzeyde verim alınacak projelere yön verilmesi sağlanır.

PARSELASYON

İmar planları içerisindeki bir veya daha fazla arsa ve arazilerin, imar planları ile belirlenen kullanım şekillerine göre, yapı yapmaya uygun arsalar üretilmesi işlemi parselasyon olarak adlandırılmaktadır.

İmar kanununun 18. madde hükümlerine dayanılarak yapıldığı için 18. madde uygulaması olarak da adlandırılır.

Bu uygulamada taşınmaz malların sahiplerinden onay alınmaz. Belediye eliyle ve kontrolünde uygulama yapılır. işlem sonucu 1 ay süreyle ilan ile hak sahiplerine duyurulur. Hak sahipleri tarafından yapılan itirazlar Belediye Encümeninde incelenerek karara bağlanır.

TUS UYGULAMALARI

Taşınmaz mallar üzerine inşa edilecek binaların, mimari projelere ve imar mevzuatına uygun olarak parselin neresine ve ne yükseklikte yapılacağının belirlenmesi ve su basman seviyesine kadar kontrol ve gözetiminin yapılması işlemidir.

YOL PROFİL ÇALIŞMALARI

İmar planları içinde veya dışında, toprak veya stabilize ham yolların, asfalt, beton ya da parke taş döşeli yollarla olan yükselti durumunun belirlenerek imalat sonrasındaki olması gereken maksimum yükseltisinin belirlendiği çalışmalardır.

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalandırma işlemidir.

KONUM BELİRLEME

Parselin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.